10 jaar REACH: missie volbracht?

De REACH verordening is in 2007 gelanceerd. Recent is op een rij gezet wat deze Europese verordening ons nu heeft opgeleverd. Uit het evaluatieverslag bleek dat de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu aanzienlijk is versterkt. In aansluiting op dit succes, stelt de Commissie acties voor om de uitvoering van REACH te optimaliseren. Wat betekent dit concreet?

Wat is REACH?
REACH is een Europese verordening die regelt dat voor alle stoffen (nieuw en bestaand) die op de Europese markt komen een voorafgaande registratie is vereist (no data, no market). Dit heeft geleid tot veel informatie over al meer dan 17.000 stoffen in 65000 registratiedossiers.

In het kader van REACH heeft de EU stappen gezet in het beperken of verbieden van het gebruik van bepaalde chemische stoffen, die de gezondheid van de mens of het milieu kunnen schaden en het vervangen ervan door veiligere alternatieven. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Het verbieden van schadelijke stoffen: 18 beperkingen zijn uitgevaardigd voor verschillende groepen chemische stoffen zoals chroom, nikkel en lood in consumentenproducten, bisfenol A (een hormoonontregelende stof) in kassabonnetjes, en nonylfenolverbindingen (giftig voor het aquatische milieu) in textielproducten.
  • Het vervangen van de gevaarlijkste (“zeer zorgwekkende”) stoffen door veiligere alternatieven: tot nu toe is van 181 chemische stoffen vastgesteld dat zij ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de mens en het milieu, en zijn er 43 opgenomen in de “autorisatielijst” van REACH. Dit houdt in dat ondernemingen een vergunning moeten aanvragen om ze te gebruiken en dat het gebruik ervan geleidelijk wordt afgeschaft, al naar gelang er geschikte alternatieven beschikbaar komen.

Quintens onderzoekt met ISA of de database van 1,8 miljoen artikelen een goede basis vormt om na te gaan of er bijvoorbeeld nog zeer zorgwekkende stoffen voorkomen in de assortimenten van onder meer DHZ-ketens. Vervolgens is het mogelijk om een plan te maken deze artikelen uit te faseren en te vervangen door geschiktere alternatieven.

Het evaluatierapport 10 jaar REACH vindt u hier.

TAGS: