top of page

Evaluatie Brancheverduurzamingsplan 2016-2018 gedistilleerd

Opdrachtgever: Spirits NL 

 

Periode: 2019

 

Projectomschrijving: 

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft Spirits NL verzocht een 2e brancheverduurzamingsplan (BVP) op te stellen voor de periode 2019-2022 én het plan 2016-2018 te evalueren. Het opstellen van BVP’s voor de Nederlandse retailbranches is een instrument van overheid en bedrijven om duurzaamheidsdoelen te formuleren en via een branchegerichte aanpak te helpen realiseren. Dit instrument is afgesproken in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Jaarlijks rapporteert de minister/staatssecretaris hierover aan de Tweede Kamer.

Quintens heeft in de evaluatie de doelen uit het BVP 2016-2018 op een rij gezet en is nagegaan hoe deze nagestreefd zijn en wat het resultaat is van de inspanningen door de gedistilleerd branche.

 

Rol Quintens:

Quintens is met brononderzoek terug gegaan in de tijd en heeft in retrospectief een nulmeting gereconstrueerd; ofwel een stand van zaken van vóór 2016. Daarna is een analyse gedaan van het BVP 2016 en van daarin geformuleerde doelstellingen en daaraan verbonden acties. Dit kon Quintens goed toetsen aangezien wij voor Spirits NL al jarenlang de monitoring uitvoeren van glas en overige materialen. Ook onderzochten we de relevante partijen, nodig om te kijken welke rol deze partijen hebben gehad in de verduurzaming of welke acties zij hebben uitgevoerd.

Resultaat:

Voor het KIDV geeft de monitoring van het BVP 2016-2018, zowel kwalitatief als kwantitatief, inzicht in de voortgang van de branche op het verduurzamen van verpakkingen. Daarnaast wordt deze monitoring gebruikt als nulmeting voor de verduurzaming van de gedistilleerd branche in de toekomst. Het openbare rapport is getoetst door het college van onafhankelijke experts van het KIDV.

bottom of page