top of page

Communicatie rond slimme meter en energiebesparing 

Opdrachtgever: Huurdersverenigingen Achterhoek, Stichting !Woon i.s.m gemeente Amsterdam en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl)

 

Periode: 2014 – 2016

 

Projectomschrijving: 

Quintens heeft enthousiast samenwerkende huurdersverenigingen in de Achterhoek geholpen hun ambities op het gebied van energiebesparing handen en voeten te geven om zo de woonlasten van de huurders te verlagen. Quintens heeft vervolgens lokale en regionale partijen (gemeente, corporaties, provincie, netbeheerder en RvO) betrokken bij een plan van aanpak en daar bestuurlijk draagvlak voor gecreëerd. De wens van het Rijk voor een showcase met communicatie rond de slimme meter, samen met de zoektocht van de netbeheerder naar draagvlak, de ambitie van gemeenten en provincie CO2 uitstoot te verlagen in het kader van het startende Gelders Energie Akkoord, de huurders die de woonlasten omlaag wilden (en de corporaties die hen wilden faciliteren) en tot slot de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (die op zoek was naar een verbreding van hun rol), wist Quintens te combineren door gebruik te maken van de invoering van de slimme meter. Rondom dit moment kon uitstekend in een gezamenlijk communicatietraject bij bewoners duidelijk worden gemaakt wat je zelf kunt met de slimme meter als startpunt van allerlei energiebesparende maatregelen.   Bewonersavonden waarbij de mogelijkheden praktisch werden gemaakt, speelden hierbij een belangrijke rol. Na het communicatietraject in de Achterhoek heeft Quintens dit vervolgens ook in Amsterdam, samen met Stichting !Woon georganiseerd.

 

Rol Quintens:

Quintens vervulde de rol van projectmanager, betrok partijen op verschillend niveau en zorgde voor bestuurlijk draagvlak en financiering van het project. Ook kreeg Quintens Liander zover de planning van de installatie van de slimme meter aan te passen, zodat het gezamenlijke communicatietraject, dat een win-win-situatie opleverde, haalbaar werd. Quintens was daarnaast trekker van de projectgroep met alle verschillende betrokken partijen, die gezamenlijk naar het resultaat wilden toewerken.

Resultaat:

Praktisch resultaat was dat in de dorpen en wijken waar de voorlichtingsbijeenkomsten en de aandacht in de pers was geweest, bewoners beter geïnformeerd waren over de slimme meter en de besparingsmogelijkheden en hier meer draagvlak voor ontstond. Daarnaast is een blauwdruk, een draaiboek en evaluatie van de aanpak opgeleverd, zodat de aanpak kon worden gekopieerd in andere regio’s.

bottom of page