Laan van Chartroise 166c

3552 EZ Utrecht

Communicatie rond slimme meter en energiebesparing 

Huurdersverenigingen Achterhoek, Stichting !Woon Amsterdam en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Quintens heeft enthousiast samenwerkende huurdersverenigingen in de Achterhoek geholpen hun ambities op het gebied van energiebesparing handen en voeten te geven en zo de woonlasten van de huurders te verlagen. Wij hebben de juiste partijen bij elkaar gebracht om slim gebruik te maken van de invoering van de slimme meter. 

 

Deze energiebesparing kan bereikt worden met een energiedisplay dat aangesloten is op de slimme meter. Een pilotproject, dat wij in Rotterdam hebben gedaan, wijst uit dat het zo mogelijk is met heel beperkte investeringen gemiddeld 5-10% energiekosten te besparen met een blijvend karakter. 

 

RVO.nl was zeer enthousiast over het initiatief en heeft het traject financieel ondersteund. Quintens heeft lokale en regionale partijen (gemeente, corporaties, provincie, netbeheerder) betrokken bij een plan van aanpak en daar bestuurlijk draagvlak voor gecreëerd in de Achterhoek. Vervolgens heeft Quintens een communicatiepilot rond de introductie van de slimme meter in de Achterhoek en vervolgens in Amsterdam, samen met Stichting !Woon georganiseerd. Het ging erom gebruik te maken van het momentum van het installeren van de slimme meter en vervolgens de aandacht te vestigen op wat je hiermee kunt in de zin van energiebesparing. Bewonersavonden waarbij de mogelijkheden praktisch werden gemaakt, speelden hierbij een belangrijke rol.